Μeet the Hemostasis experts II

ΦΟΡΕΑΣ: National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, MSc Thrombosis-Haemorrage -Blood Transfusion Medicine

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 5 Οκτωβρίου 2018
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Auditorium «Ioannis Drakopoulos» University of Athens

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.