Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γενικής Ιατρικής

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8-12 Μαΐου 2013
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχειακό Συγκρότημα Athos Palace-Theofano Imperial Palace, Καλλιθέα Χαλκιδικής

 Προθεσμία Υποβολής Περιλήψεων:  15 Μαρτίου 2013

1. Ο τίτλος της εργασίας θα γραφεί με κεφαλαία. Σε άλλη σειρά θα γραφούν με πεζά (μικρά) τα

ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα προηγηθεί του επωνύμου και στις

γυναίκες θα γραφεί ολογράφως, ενώ στους άνδρες μόνο το αρχικό. Το όνομα του συγγραφέα που

θα παρουσιάζει την εργασία θα υπογραμμιστεί. Σε άλλη σειρά θα γραφούν το κέντρο προέλευσης

της εργασίας και η πόλη.

2. Το κείμενο της περίληψης θα ακολουθήσει μετά από διπλό διάστιχο (κενό διάστημα) και θα

γραφεί με την εξής σειρά: α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και

δ) συμπεράσματα. Η λέξη “Συμπεράσματα” θα υπογραμμιστεί. Στο κείμενο μπορεί να περιληφθούν

και πίνακες, αλλά πάντοτε μέσα στο πλαίσιο του εντύπου. Συντμήσεις όρων μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν αφού γραφούν σε παρένθεση κατά την πρώτη αναγραφή του όρου ολογράφως στο κείμενο.

3α. Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται αυστηρώς ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr

Οι περιλήψεις θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία και όχι ενσωματωμένες στο

e-mail.

Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται, ο τίτλος του συνεδρίου και τα στοιχεία

του υπεύθυνου αλληλογραφίας συγγραφέα (όνομα, δ/νση οικίας και τηλέφωνο επικοινωνίας).

Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα εντός 48 ωρών.

Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο να επικοινωνεί ο συγγραφέας με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ.

210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.

3β. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ποιες από τις

εργασίες δεν παρουσιάστηκαν στο Συνέδριο, με ευθύνη των συγγραφέων τους.

• Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις, συμπεριλαμβανομένων του τίτλου, των

ονομάτων των συγγραφέων και του ονόματος του κέντρου προέλευσης.

 

 

 

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.