Αρχική > Αρχείο Συνεδρίων > Περασμένα συνέδρια > 25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο

ΦΟΡΕΑΣ: Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13-15 Νοεμβρίου 2014
ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Συνεδριακό Κέντρο Ι. Βελλίδης, Θεσσαλονίκη


                         

Διαδικασία υποβολής εργασιών
• Όλες οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Προσοχή δεν θα δοθεί παράταση.


• Η υποβολή των περιλήψεων θα πραγματοποιηθεί αυστηρώς ηλεκτρονικά μέσω ειδικού προγράμματος στο website της γραμματείας www.vitacongress.gr. Eργασίες που υποβάλλονται με e-mail, fax ή ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές.


• Για κάθε περίληψη, θα πρέπει να δηλώνεται μια εκ των θεματικών ενοτήτων που αναφέρονται στη συνέχεια και προαιρετικά ο επιθυμητός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση).
• Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
• Η παραλαβή των περιλήψεων επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα αυτόματα κατά την υποβολή (κάθε εργασία έχει μοναδικό ID Number που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση
είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία VitaCongress (τηλ. 210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.
• Σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβάλλετε στοιχεία της εργασίας σας, παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του συνεδρίου.
• Ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής μπορεί να υποβάλλονται με αποστολή e-mail (info@vitacongress.gr) ή τηλεφωνικά στη Γραμματεία του Συνεδρίου (210 7254360).Προετοιμασία της εργασίας

Προετοιμασία της εργασίας

Τίτλος εργασίας
• Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και σαφής και να γραφεί με κεφαλαία γράμματα.
Συγγραφείς -- Κέντρο Προέλευσης
• Ακολουθούν κάτω από τον τίτλο με πεζά (μικρά) γράμματα τα ονόματα των συγγραφέων στην ονομαστική. Το μικρό όνομα θα πρέπει να προηγηθεί του επώνυμου και να ΜΗΝ γραφεί ολογράφως αλλά μόνο το αρχικό γράμμα (π.χ. Δ. Παπαδόπουλος).
• Σε άλλη σειρά να αναφέρεται το κέντρο προέλευσης της εργασίας.Σε περίπτωση πολλαπλών κέντρων προέλευσης να διαχωρίζονται με αριθμούς 1, 2, 3 κ.λπ., γραμμένους σε μορφή εκθέτη:
- Μετά το κάθε όνομα, π.χ. Δ. Παπαδόπουλος1, Α. Δήμου2
- Πριν το κάθε κέντρο προέλευσης, π.χ. 1Κέντρο Προέλευσης Α, 2Κέντρο Προέλευσης Β.


Κείμενο περίληψης και Πίνακες
• Το σώμα της περίληψης (κυρίως κείμενο και Πίνακες) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 500 λέξεις.
• Το ειδικό διαδικτυακό πρόγραμμα δεν θα επιτρέπει την υποβολή εργασιών που υπερβαίνουν αυτό το όριο λέξεων.
• Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να γραφεί με την εξής σειρά:
α) σκοπός της μελέτης, β) υλικό και μέθοδος, γ) αποτελέσματα και δ) συμπεράσματα.
• Στην περίπτωση που γίνουν ανακοινώσεις για κλινικές μελέτες, θα πρέπει να αναφέρεται στα πρακτικά του Συνεδρίου και ο αριθμός έγκρισής τους από τον ΕΟΦ.
• Για την αντικειμενικότερη κρίση των εργασιών, δεν θα πρέπει να αναφέρεται ούτε στον τίτλο ούτε στο κυρίως σώμα της περίληψης το κέντρο προέλευσης της εργασίας.

Γενικές Οδηγίες για την επεξεργασία της Περίληψης
- Μην αφήνετε κενό στις αρχές της ίδιας παραγράφου
- Για να στοιχίσετε γραμμές και πίνακες, όπου αυτό είναι αναγκαίο, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο TAB και όχι συνεχόμενα κενά
- Μην χρησιμοποιείτε χαρακτήρες που δεν είναι κοινοί σε όλες τις γραμματοσειρές
- Τοποθετήστε τους πίνακες τον ένα κάτω απ’ τον άλλο, όχι δίπλα.
- Οι όποιες βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να ενσωματωθούν στο κυρίως κείμενο.

Θεματικές Ενότητες
 1. Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων
 2. Πειραματική Αιματολογία
 3. Παθήσεις ερυθροκυττάρων
 4. Σύνδρομα μυελικής ανεπάρκειας - Μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα
 5. Οξείες λευχαιμίες
 6. Χρόνια μυελογενής λευχαιμία και άλλα Μυελοϋπερπλαστικά νεοπλάσματα
 7. Χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 8. Πολλαπλούν μυέλωμα και άλλες μονοκλωνικές γαμμαπάθειες
 9. Λεμφώματα
10. Θρόμβωση - Αιμορραγική διάθεση
11. Ιατρική μεταγγίσεων
12. Λοιμώξεις, υποστηρικτική θεραπεία, ποιότητα ζωής
13. Λοιπά θέματα

-----------------------

Έπαθλο "Αρκάγαθος Γούττας" και Βραβείο Νέου Ερευνητή "Φαίδων Φέσσας"

Οι εργασίες πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 1 Σεπτεμβρίου 2014.


Η υποβολή θα γίνεται με e-mail στη διεύθυνση: info@vitacongress.gr με την ένδειξη Υποβολή Εργασίας για το Έπαθλο Α. Γούττας για το 25ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο ή Υποβολή Εργασίας για το Βραβείο Νέου Ερευνητή Φαίδων Φέσσας κατά περίπτωση.
• Οι εργασίες θα πρέπει να αποστέλλονται ως συνημμένα αρχεία (ξεχωριστό για κάθε εργασία) και όχι ενσωματωμένες στο e-mail
• Σε κάθε ηλεκτρονική αποστολή θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του υπεύθυνου αλληλογραφίας (όνομα, πλήρης διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας). Ο υπεύθυνος αλληλογραφίας, θα παραλαμβάνει κάθε σχετική αλληλογραφία από τη Γραμματεία του Συνεδρίου.
• Η παραλαβή των εργασιών επιβεβαιώνεται ηλεκτρονικά στο e-mail του αποστολέα εντός 24 ωρών (Κάθε εργασία έχει μοναδικό ID Code που αποστέλλεται κατά την επιβεβαίωση). Σε άλλη περίπτωση είναι φρόνιμο ο συγγραφέας να επικοινωνεί με τη γραμματεία Vita Congress (τηλ. 210 7254360) για μια τηλεφωνική επιβεβαίωση.

Στην Α' Ανακοίνωση του συνεδρίου, υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την υποβολή των εργασιών για το  Έπαθλο "Αρκάγαθος Γούττας" και το Βραβείο Νέου "Φαίδων Φέσσας"

Copyright © 2013, Vitacongress, All rights reserved.